DODAJ ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA:

Zamieszczenie zapytania ofertowego poprzez stronę internetową projektu dotyczy zamówień związanych z zakupem oprogramowania branżowego i zaawansowanego oraz zakupem usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego.

W przypadku zamówień środków trwałych i usług szkoleniowych z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego Wnioskodawca jest zobowiązany oszacować wartość zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.3 Regulaminu powierzania grantów.

Publikacja ogłoszenia na stronie projektu (po weryfikacji formalnej przez PFRR) może nastąpić w następnym dniu roboczym po jego zaczytaniu przez Zamawiającego. Należy ten fakt uwzględnić, przy określaniu terminu składania ofert, który nie może być krótszy niż określony w pkt. 4.8 ust. 4) Regulaminu powierzania grantów.

  Zapytanie ofertowe:

  Data sporządzenia zapytania ofertowego:

  Dane zamawiającego:

  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Kod i nazwa CPV:

  Lista kodów CPV

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez Zamawiającego:

  Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

  Termin i sposób składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy z upływem ostatniego dnia; jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy)

  Termin wykonania zamówienia:

  Informacje na temat zakazu konfliktu interesów (tj. powiązań osobowych lub kapitałowych):

  W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - oferentem, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (o ile Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy):

  Informacja o możliwości składania ofert częściowych (jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych) lub udzielenie zamówienia w częściach (jeśli Zamawiający zakłada udzielanie zamówienia w częściach):

  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

  Informacja na temat wymagań dla oferentów:

  Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

  Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Imię i nazwisko

  Email:

  Telefon:

  Dołącz plik (max. 5MB; format pliku: DOC, DOCX, PDF, JPG, PNG):

  Informacja o wyniku postępowania:

  Zapytanie w trakcie realizacji.

  Informację o wyniku postępowania ofertowego należy przesłać na adres rif@pfrr.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu podając co najmniej: nr i datę ogłoszenia, nazwę zamawiającego, liczbę ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie, nazwę wybranego wykonawcy/ów, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

  ZAPYTANIA OFERTOWE

  Zapytanie 65/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-14 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: INFOTECH sp. z o.o. Adres: ul. JERZEGO BROMBOSZCZA 9, 16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA NIP: 1182065482 Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy kompleksowego wykonania aplikacji SkoolBuddy – Personalnego Asystenta AI ucznia na systemy: Android i iOS Główne moduły aplikacji: Organizacja szkolnych obowiązków: pomoc uczniom…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 64/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-13 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-13 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: KOBA Sp. z o.o. Adres: ul. Mieszka I 4/226, 15-054 Białystok NIP: 9662098818 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie innowacyjnego systemu geolokalizacji oraz cyberbezpieczeństwa, które zwiększą efektywność pracy, zautomatyzują proces obsługi klientów i zarządzania…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 63/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-06 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-06 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Medica – Systems Spółka z o.o. Spółka komandytowa Adres: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/13, 15-111 Białystok NIP: 5423244284 Opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia zakłada się realizacje następujących zadań: Zadanie 1 – Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego klasy ITSM/ESM wraz z…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 62/2024

  W dniu 06.03.2024 r. Zamawiający anulował zapytanie. Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-06 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-06 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Medica – Systems Spółka z o.o. Spółka komandytowa Adres: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/13, 15-111 Białystok NIP: 5423244284 Opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia zakłada się realizacje następujących zadań: Zadanie 1 – Dostawa i…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 61/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-06 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-06 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: KAREDENT Kamil Chorąży, Sławomir Ławicki Spółka Jawna Adres: ul. Stanisława Bukowskiego 1, lok. U3, 15-066 Białystok, NIP: 9661521692 Opis przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia zakłada się realizacje następujących zadań: Zadanie 1 – Zintegrowany system informatyczny do obsługi Przychodni – „KS-SOMED” oraz…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 60/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MEDICAL APARTMENTS Sp. z o.o. Adres: ul. Obrońców Nowogrodu 2 18-414 Nowogród NIP: 7182144931 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu cyfryzacji i automatyzacji procesów meldowania i obsługi kelnerskiej. System ma za zadanie ma za zadanie zwiększyć…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 59/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: NAVIGEO Ewelina Kasprzyk Adres: Ul. Świerkowa 24 lok U5 NIP: 9661851998 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego oraz platformy do składania zleceń B2B i B2C w formule sklepu internetowego służącego automatyzacji procesów obsługi klientów i…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 58/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Parta Kotyński spółka komandytowa Adres: ul. Warszawska 74 16-070 Choroszcz NIP: 9662100745 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego służącego automatyzacji procesów wynajmu i serwisu maszyn. Oprogramowanie powinno zostać zrealizowane na podstawie następujących wymagań Zamawiającego: –…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 57/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ANATEX Sp. z o.o. Adres: ul. Handlowa 6G 15-399 Białystok NIP: 5423189119 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie specjalistycznego oprogramowania, dostosowanego do specyfiki firmy ANATEX w zakresie cyfryzacji procesu planowania, przygotowania, projektowania i kosztorysowania prac. Oprogramowanie Zamówienie obejmuje dostawę i…

  Czytaj więcej

  Zapytanie 56/2024

  Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2024-03-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Maciej Konrad Saczuk „Whitemoose” Adres: ul. Hetmańska 42/206 15-727 Białystok NIP: 8212040830 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie autorskiej nakładki oprogramowania dla inżynierów, projektantów, wykonawców i facility menagerów instalacji wentylacji. Autorska nakładka ma obejmować i wprowadzić pakiet usprawnień projektowania instalacji…

  Czytaj więcej

  Ułatwienia dostępu